1. פתח דבר. אתר אינטרנט זה  (להלן "האתר") הוא בבעלות ובתפעול עמותת חינוך ומסורה ע"ר 580540599 (להלן "מסורה"), תאגיד שלא למטרות רווח, המאוגד לפי חוקי מדינת ישראל. התנאים שיפורטו להלן, כמו גם תנאים נוספים שאפשר שיפורטו, מעת לעת, במסגרת האתר (להלן "תנאי השימוש") מסדירים את שימושך באתר. תנאי השימוש אינם באים לפגוע או לגרוע מזכויות או מסעדים המוקנים למסורה בהתאם להוראות כל הסכם או דין ולא יפורשו ככאלה. שים לב שתנאי השימוש כוללים, בין היתר, הוראות המגבילות את אחריות מסורה וצדדים שלישיים כלפיך, וכן הוראות בהם הנך מתחייב לשפות את מסורה וצדדים שלישיים. בעצם גלישתך או שימושך באתר אתה מסכים להיות מחויב משפטית תחת, ולמלא אחר, תנאי השימוש, כפי שישונו או יוחלפו, מעת לעת, על ידי מסורה. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו הנמנה על תנאי השימוש, או אינך מסוגל להיות מחויב משפטית לתנאי כלשהו הנמנה על תנאי השימוש, כפי שהם מתעדכנים מעת לעת, הנך מתבקש לצאת מן האתר ולהפסיק להשתמש בו.
 2. בעלות בקניין רוחני. האתר וכל התכנים הכלולים, מובאים או מוצגים בו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, המאמרים, המחקרים, הטקסטים, הצילומים, התמונות, התרשימים, סימני המסחר, הסמלים, הגרפיקה, הלוגואים והאיורים הכלולים או מוצגים בו, בחירתם ואופן שילובם, ועיצובו הכללי של האתר (להלן במשותף "החומרים"), הם קניינה של מסורה או של צדדים הקשורים למסורה, ספקים של מסורה, צדדים שהעניקו למסורה רישיונות לעשות שימוש בחומרים או צדדים אחרים שהרשו למסורה להשתמש בחומרים שלהם (לפי העניין) (כל אחד מהם הוא להלן "בעל זכויות") והינם מוגנים על ידי זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, סימני מסחר וזכויות קניין רוחני אחרות.
 3. הגבלות על השימוש באתר. אתה אינך רשאי למכור, להעניק רישיון, להפיץ, להעביר, לשנות, לתקן, לערוך, להעתיק, להציג בפומבי, לשכפל, לפרסם, ליצור יצירות נגזרות או לנצל את האתר או את מי מהחומרים באופן כלשהו, מבלי לקבל הסכמה בכתב ומראש ממסורה ומבעל הזכויות הרלבנטי. הנך מורשה לצפות, להדפיס או להוריד חומרים הכלולים, מובאים או מוצגים באתר זה, רק למטרות שימוש אישי, אינפורמטיבי ולא מסחרי, אך זאת בתנאי שתמיד תשמור בעינם ובמקומם את כל ההודעות, ההערות והסימונים לגבי זכויות יוצרים, סימני מסחר או זכויות קנייניות אחרות, הכלולים, מובאים או מוצגים באתר. למען הסר ספק, ומבלי לגרוע מזכויותיה של מסורה או מזכויותיו של כל בעל זכויות, כל שימוש מורשה של האתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, של כל אחד מן החומרים, חייב להיות בהתאם להוראות כל דין רלבנטי.
 4. קישורים, מסגרות (frames) ותגי מטא (metatags). אתה אינך רשאי ליצור קישור כלשהו מאתר אחר לאתר זה, לעמוד כלשהו של אתר זה או למי מן החומרים, מבלי לקבל אישור לכך מראש ובכתב ממסורה. הפעלה או הצגה של האתר או של כל חלק ממנו, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, של מי מן החומרים, במסגרות (frames) או באמצעים אחרים באתר אחר, מבלי לקבל אישור לכך מראש ובכתב ממסורה, אסורה בתכלית האיסור. אתה אינך מורשה להשתמש בתגי מטא (metatags)  או בכל "טקסט סמוי" (hidden text) אחר המשלב עמוד כלשהוא מהאתר, את מי מן החומרים או את שמה של מסורה, מבלי לקבל אישור לכך מראש ובכתב ממסורה.
 5. קישורים לצדדים שלישיים. אתר זה עשוי לכלול קישורים לאתרים אחרים שאינם בבעלותה, ניהולה או שליטתה של מסורה. כל הקישורים הנ"ל מוענקים לנוחיות המשתמשים באתר בלבד. אין להסיק מהכללת הקישורים הנ"ל באתר, כי מסורה תומכת, מסכימה, נותנת חסות, מציגה מצג כלשהו או קשורה בדרך כלשהי לאתר כלשהו או לתוכן כלשהו באתר כלשהו. הינך מסכים ומאשר שמסורה אינה אחראית, ולא תהיה אחראית בשום צורה ואופן, לכל תוכן, חומר, פרסומות או מידע הנמצאים או נגישים מכל או באמצעות כל אתר אחר, וכן לא תהא אחראית בשום צורה ואופן למוצרים או לשירותים שניתן לרכוש או לקבל מאתר אחר או באמצעותו. כשאתה משתמש בכל קישור שהוא הנכלל באתר זה, אתה עוזב את אתר זה לאתר אחר באחריותך הבלעדית. אתה צריך להיות מודע לכך שאתרים אחרים מנוהלים לפי תנאי שימוש משלהם.
 6. העדר מצגים או התחייבויות מצד מסורה. אתה מאשר בזאת ומסכים כי השימוש שלך באתר, לרבות, מבלי לגרוע בכלליות האמור, בחומרים, נעשה באחריותך הבלעדית. האתר וכל החומרים מוצעים לשימוש כמות שהם (as is) בלי כל התחייבות, מצג או הצהרה מסוג כלשהו, במפורש או במשתמע, מכוח חוק או אחרת, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בלי כל התחייבות, מצג או הצהרה בדבר מסחריות, איכות, התאמה למטרה מסוימת, בעלות של זכויות קניין רוחני או בדבר אי-הפרה של זכויות קניין רוחני. מסורה אינה מתחייבת, מציגה או מצהירה כי האתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, החומרים, הינו נקי מטעויות, פגמים או כשלים או שיפעל בהתאם לציפיות שלך. מסורה אינה אחראית לדיוק או לשלמות של החומרים ולא מקבלת על עצמה או נוטלת כל אחריות שהיא לעדכן את החומרים. בנוסף לכך, מסורה אינה מבטיחה גישה מתמשכת, ללא הפרעות או גישה מאובטחת לאתר, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, לחומרים, ואינה מתחייבת שהאתר או שכל קובץ המורד מן האתר הינו נקי מ"וירוסים", "תולעים" "סוסים טרויאניים" או כל חומר מזיק אחר.
 7. הגבלת אחריות. מסורה, בעלי משרה, דירקטורים, עובדים, בעלי מניות, נציגים או קבלנים של מסורה, וכן צדדים שהעניקו למסורה רישיונות, צדדים קשורים למסורה, חליפים או נמחים של מסורה, וכל אדם או גוף הקשור בכל צורה שהיא להקמת, הפקת, הפעלת, ניהול או תחזוקת האתר או לקישור האתר לרשת האינטרנט, לא ישאו, בשום מקרה, באחריות או בחבות כלשהי, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, בגין נזקים ישירים, עקיפים, כלליים, מיוחדים, נלווים, תוצאתיים, פיצויים עונשיים או פיצויים לדוגמא), פגיעה, הוצאה (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות), עלות או הפסד (לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, איבוד נתונים) הנובעים, נגרמים, קשורים או שניתן לייחסם, במישרין או בעקיפין, לגלישה או לשימוש שלך, או לחוסר יכולת מצדך לגלוש או להשתמש, באתר זה או באתרים המקושרים לאתר זה, או לשימוש או להורדה של כל חומר, מידע או שירותים הכלולים באתר זה או באתרים המקושרים לאתר זה, או הנגרמים על ידי "וירוסים", "תולעים" או "סוסים טרויאנים" או חומרים מזיקים אחרים, שמקורם באתר זה או שהורדו ממנו. בכל מקרה של נזק, פגיעה, הוצאה, עלות או הפסד כאמור ו/או בכל מקרה של בעיה כלשהי עם או בקשר לאתר זה או לחומרים, אתה מסכים שהסעד היחיד שלך הינו הפסקת השימוש באתר.
 8. אתה מסכים בזאת לשפות, מייד עם דרישתה הראשונה בכתב של מסורה, את מסורה,  וכן כל נושא משרה, דירקטור, עובד, בעל מניות, נציג וקבלן של מסורה, וכן כל צד שהעניק למסורה רישיונות, כל צד הקשור למסורה, כל צד חליף או נמחה של מסורה וכל צד שקשור בכל דרך שהיא להקמת, הפקת, הפעלת או תחזוקת האתר או לקישור האתר לרשת האינטרנט (כל אחד להלן  "צד משופה") בגין כל חבות, עלות, הפסד או הוצאה, לרבות בגין שכ"ט עורכי דין סביר והוצאות משפטיות, בהן ישא או יחויב צד משופה כלשהו, בקשר או בנוגע עם או כתוצאה מכל תביעה או דרישה הנובעת, קשורה או נוגעת לכל אחד מן המקרים הבאים: א) כניסה שלך לאתר או שימוש שלך באתר, לרבות, מבלי לגרוע בכלליות האמור, לחומרים או בחומרים, באופן בלתי חוקי, בלתי מורשה או בלתי הולם, ב) הפרה מצדך של תנאי השימוש, ג) הפרה מצדך של זכויות צדדים שלישיים, לרבות, מבלי לגרוע מכלליות האמור, הזכות לפרטיות או זכויות קניין רוחני, או ד) הפרה של כל חוק מקומי או זר רלבנטי. הינך מסכים לעשות כל מאמץ לעזור ולשתף פעולה, כפי שתידרש באופן סביר על ידי הצדדים המשופים או מי מהם, בהגנה מפני כל תביעה או דרישה כאמור.
 9. סיום ההסכם. מסורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, להשעות או להפסיק, באופן זמני או לצמיתות, את פעילות האתר או כל חלק ממנו, בכל עת, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא שום הודעה מראש או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר. מבלי לפגוע בכל, או להגביל כל, זכות או סעד לו זכאית מסורה בהתאם לתנאי השימוש או להוראות כל דין, מסורה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תנאי השימוש או כל חלק מהם או להשעות, לחסום או להפסיק את הגישה שלך לאתר, מכל סיבה שהיא או ללא סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ללא כל הודעה מראש או אחריות כלפיך או כלפי כל אדם אחר.
 10. החוק וסמכות שיפוט. תנאי השימוש יפורשו ויאכפו בהתאם, ויחולו עליהם ועל השימוש באתר ועל כל מחלוקת הקשורה לאתר או לשימוש באתר, חוקי מדינת ישראל, למעט כללי ברירת הדין של מדינת ישראל. בעצם השימוש באתר זה, הנך מסכים, באופן בלתי חוזר, לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט הממוקמים בירושלים, ישראל.
 11. הסכם כולל. תנאי השימוש מהווים את ההסכם הכולל בינך לבין מסורה בנוגע לגלישה לאתר ולשימוש בו, לרבות, מבלי לגרוע בכלליות האמור, בחומרים, והם מחליפים כל הבנה, הסדר או הסכם קודם בנוגע לנושאים האמורים.
 12. בטלות חלקית. היה ובית משפט בעל סמכות שיפוט יקבע שהוראה כלשהי של תנאי השימוש הינה בלתי חוקית, איננה תקפה או בלתי ניתנת לאכיפה, אזי אותה הוראה (או חלק ממנה ככל שהדבר רלבנטי) תחשב כמנוסחת מחדש באופן המשקף, בצורה הקרובה ביותר, את המטרה והמשמעות המקורית של אותה הוראה, ושאר ההוראות של תנאי השימוש יישארו בתוקפם.
 13. התאמות ותיקונים. מסורה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן או להחליף את תנאי השימוש, בכל עת, מכל סיבה, לפי שיקול דעתה הבלעדית, מבלי לידע אותך. המשך שימושך באתר לאחר השינויים או התיקונים או ההחלפה כאמור, מהווה הסכמה וקיבול של השינויים, התיקונים או ההחלפות.
 14. הוראות כלליות. תנאי השימוש יחולו לטובת מסורה, חליפיה של מסורה והנמחים שלה. כל אזכור בתנאי השימוש לאחד המינים מכוונן לכל המינים ותנאי השימוש מכוונים באופן שווה לנשים וגברים כאחד. הכותרות הכלולות בתנאי השימוש הינם רק לנוחיות ההתייחסות בלבד, ולא יילקחו בחשבון לצורך פרשנות של תנאי השימוש. אי נקיטת הליכים על ידי מסורה ביחס לכל הפרה שלך או של אחרים של כל הוראה הכלולה בתנאי השימוש או הימנעותה של מסורה מהפעלת כל זכות או סעד להם היא זכאית בהתאם לתנאי השימוש או בהתאם להוראות כל חוק, לא יחשבו בכל צורה שהיא כוויתור על כל זכות או סעד כאמור או כויתור על זכותה של מסורה לפעול בנוגע להפרות מאוחרות או דומות.